Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego e-naprawa.pl

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Serwis e-naprawa.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Handel i Serwis AGD Grzegorz Wodnicki z siedzibą w Kożuchowie (67-120) , przy ul. 22 Lipca 15 A, posługujący się numerem  NIP: 9251843663   REGON: 971361097

 2. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Grzegorza Wodnickiego, zwanego dalej Usługodawcą oraz zasady korzystania z Serwisu Internetowego e-naprawa.pl, zwanego dalej serwisem e-naprawa.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 • 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • 3

Użyte w Regulaminie definicje :

Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną  e-naprawa.pl.

Usługodawca –  Grzegorz Wodnicki z siedzibą w  Kożuchowie (67-120) ,  przy ul. 22 Lipca 15 A, NIP: 9251843663  dostarczający usługi porad technicznych on-line za pośrednictwem serwisu e-naprawa.pl .

Usługobiorca – osoba fizyczna, która  wyraziła chęć skorzystania z usługi porada techniczna on-line Usługodawcy drogą elektroniczną wypełniając formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, bądź przesyłając zapytanie na adres e-mail poczta@e-naprawa.pl .

Usługa Porada Techniczna On-line – opinia techniczna Usługodawcy, odpowiedź na zadane przez Usługobiorcę  pytanie dotyczące problemu z użytkowaniem elektrycznego sprzętu AGD takiego jak pralka lub zmywarka do naczyń, porada udzielona przez Usługodawcę na podstawie stanu faktycznego podanego przez Usługobiorcę drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji Skype lub innej umożliwiającej video rozmowę.

Umowa – umowa o świadczenie Usługi Porada Techniczna On-line, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą.

 • 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis e-naprawa.pl jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi na stronie głównej, warunkami bezpieczeństwa wykonania usługi, cennikiem oraz regulaminem  świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

 • 5
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca który chroni dane osobowe swoich Usługobiorców. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu e-naprawa.pl . Usługobiorca, którego dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść, prawo do ich aktualizacji, poprawiania jak i żądania ich usunięcia. Baza danych osobowych Usługobiorców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Usługobiorcę określonych danych osobowych .

 3. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu serwisu e-naprawa.pl jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres poczta@e-naprawa.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Usługobiorcy.

 4. Usługobiorca może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w polityce prywatności serwisu e-naprawa.pl .

 • 6

 

 1. Siedziba Usługodawcy mieści się w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 15 A, 67-120 Kożuchów

 2. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczta@e-naprawa.pl a także telefonicznie pod numerem 609 508 725 w godz. od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

 3. Wszelkie reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@e-naprawa.pl

 4. Dane adresowe Usługodawcy znajdują się także na stronie e-naprawa.pl w zakładce Kontakt.

 

 Rozdział 2
Warunki świadczenia usług porada techniczna on-line

 • 7
 1. Usługobiorca ma bezwzględny obowiązek zapoznać się z Warunkami Bezpieczeństwa związanymi z usuwaniem usterek w elektrycznym sprzęcie AGD zamieszczonymi na stronie serwisu e-naprawa.pl jest to warunek konieczny zawarcia umowy z Usługodawcą który należy zaakceptować potwierdzając to zaznaczeniem odpowiedniego przycisku wyboru.

 1. Usługa porada techniczna on-line świadczona przez Usługodawcę nie stanowi gwarancji naprawy urządzenia Usługobiorcy w każdym przypadku, należy ją rozumieć jako poradę która przybliża Usługobiorcę do rozwiązania ale nie stanowi go w każdym przypadku.

 1. Samodzielne rozwiązanie problemu przez Usługobiorcę korzystającego z porady technicznej on-line świadczonej przez Usługodawcę jest zależne od:

  – fizycznych możliwości Usługobiorcy (należy wykonać pewne określone czynności – np. odkręcić filtr pompy w pralce),

  – posiadania odpowiednich narzędzi (prawie zawsze),

  – charakteru samego problemu ( w przypadkach trudnych do zidentyfikowania – np. uszkodzenie elektronicznej płyty sterującej, lub w  przypadkach do rozwiązania których niezbędne jest posiadanie specjalnych środków lub narzędzi, niezbędna jest pomoc stacjonarnego serwisu świadczącego usługi napraw AGD.)

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby usługa porada techniczna on-line była jak najbardziej zrozumiała, użyteczna i bezpieczna dla Usługobiorcy. Usługobiorca zawierając Umowę z Usługodawcą świadomie decyduje iż będzie wykonywał dokładnie tylko te czynności które zaleca mu świadcząc usługę porada techniczna on-line Usługodawca i żadnych innych w szczególności tych które mogą narazić bezpieczeństwo Usługobiorcy jego mienie lub bezpieczeństwo współlokatorów Usługobiorcy.

 1. Działając w dobrej wierze Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonywania Umowy jeżeli Usługobiorca w sposób rażący łamie Warunki Bezpieczeństwa z którymi miał się zapoznać, do czasu aż je spełni i jeżeli Usługobiorca nie spełni tych warunków przed końcem czasu trwania Umowy, Usługodawca nie zwraca zapłaconej kwoty za wykonanie Umowy.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nagrywania i przechowywania na okres ewentualnych reklamacji video rozmów z Usługobiorcami w związku z świadczeniem usług porada techniczna on-line.

 1. Z usługi porada techniczna on-line może skorzystać osoba która zawarła Umowę z Usługodawcą co oznacza że:

  – zapoznała się i zaakceptowała powyższy Regulamin i Warunki Bezpieczeństwa wykonania usługi zamieszczone na  stronie serwisu e-naprawa.pl,

  – wybrała termin/y z kalendarza na zakładce Zamów Usługę,

  – wypełniła formularz kontaktowy który pojawił się po wybraniu terminu lub terminów świadczenia usługi,

  – otrzymała potwierdzenie złożenia zamówienia na usługę na podany przez siebie adres e-mail,

  – otrzymała akceptację terminu wykonania usługi na podany przez siebie adres e-mail,

  – wpłaciła odpowiednią kwotę na konto Usługodawcy przelewem bankowym lub poprzez system płatności Pay-Pal.

 1. Usługodawca wykonuje usługę porada techniczna on-line w zmówionym przez Usługobiorcę czasie, po akceptacji wybranego przez Usługobiorcę terminu lub terminów (15 minutowych jednostek czasu) i uznaniu konta bankowego Usługodawcy kwotą odpowiadającą ilości zamówionych przez Usługobiorcę jednostek czasu. Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, Usługobiorca utraci prawo odstąpienia od umowy.

 1. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Usługobiorcę z Usługodawcą.

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany ceny usługi porada techniczna on-line, oraz zastrzega możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

 1. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy.

 1. Do prawidłowego wykonania usługi porada techniczna on-line wymagane jest zainstalowanie i prawidłowe skonfigurowanie programu Skype lub innego (np. Whatsapp) do prowadzenia video rozmowy z komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

  – dostęp do poczty elektronicznej;

  – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna;

  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies .

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze serwisu e-naprawa.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Na życzenie Usługobiorcy, zawierające nazwę, imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, Usługodawca  wystawi i doręczy Usługobiorcy rachunek (Fakturę dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług) z zapłaconą kwotą za wykonaną usługę . Wystawienie rachunku nastąpi wraz z wykonaniem usługi, nie późnej  niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia należnej kwoty  na rachunek bankowy Usługodawcy.

Rozdział 3
Odstąpienie od umowy

 • 8

 

 1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy z wykorzystaniem  formularza odstąpienia od umowy i wysłanie go wiadomością e-mail, na adres poczta@e-naprawa.pl lub w formie pisemnej, na adres Usługodawcy, który przesyła Usługobiorcy potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług, zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy będącemu Konsumentem w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 4. Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział 4
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 • 9

 

 1. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług Porada Techniczna On-line w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące.

 1. Działając w dobrej wierze Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy ze względu na za złą jakość połączenia video leżącą po stronie Usługobiorcy, w szczególności wynikającą ze zbyt wolnego łącza internetowego lub nieodpowiedniej konfiguracji sprzętowej tzn. zakłóceń technicznych które zniekształcały by komunikację Usługodawcy i Usługobiorcy w taki sposób iż mogło by to wpłynąć na bezpieczeństwo Usługobiorcy.

 1. W przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę warunków Umowy, Usługobiorca może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, korzystając z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie serwisu e-naprawa.pl .

 1. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne

 • 10

 

 1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Usługobiorców, w przypadku zastrzeżeń co do treści merytorycznej Usługi Porada Techniczna On–line, Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji.

 1. Usługobiorca składa reklamację pisemnie na adres Usługodawcy, ul 22 Lipca 15 A , 67-120 Kożuchów lub w formie elektronicznej  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@e-naprawa.pl , w terminie 14 dni od dnia wykonania Usługi Porada Techniczna  On-line.

 1. Reklamacja Usługi Porada Techniczna On-line powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

 1. Reklamacja w sprawie Usługi Porada Techniczna On-line zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Porada Techniczna On-line, Usługodawca wykona ponownie usługę, nie pobierając dodatkowej opłaty lub zwróci całość zapłaconej przez Usługobiorcę kwoty.

 

 

Rozdział 6
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 • 11
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 • 12
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu e-naprawa.pl i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy.

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie o których będzie informował na stronie serwisu e-naprawa.pl . Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.